Friday, June 5, 2009

kathmandu ka bhalu haru

kathmandu ka kiti haru pani sanai dekhi yesto.